Κτηνοτροφία

Με την κτηνοτροφία σήμερα ασχολούνται 10 Βαβδινές οικογένειες (20 άτομα, περίπου). Αριθμός αρκετά περιορισμένος σε σχέση με παλιότερα. Το σημερινό ζωικό κεφάλαιο είναι 5.500 γίδια, 200 πρόβατα και 135 βοοειδή. Οι σταυλικές εγκαταστάσεις είναι όλες έξω από το χωριό σε κοντινή σχετικά απόσταση και εξοπλισμένες ικανοποιητικά. Τα προϊόντα απορροφά η εγχώρια κατανάλωση και η γύρω περιοχή. Για την υδροδότηση των κοπαδιών σε σημεία συγκέντρωσης τους έχουν κατασκευασθεί ποτίστρες.
Η ορεινή θέση του οικισμού, η δυνατότητα παραγωγής αυξημένων ποσοτήτων ζωοτροφών, το υπάρχον ζωικό κεφάλαιο και η παράδοση στη κτηνοτροφία αποτελούν ευνοϊκούς παράγοντες ανάπτυξης.
Οι σημερινές απαιτήσεις των καιρών στο θέμα της κτηνοτροφίας στρέφονται στον συγχρονισμό τους με την ενσταυλισμένη και ημιενσταυλισμένη μορφή και με την αξιοποίηση των βοσκοτόπων.
Επίσης απαιτείται στροφή προς την επεξεργασία και τυποποίηση των προϊόντων (τυρί, γιαούρτι κ.λπ.) για να εξασφαλισθεί μεγαλύτερο κέρδος στην παραγωγή.